Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy (for English scroll down)

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy przesyłasz do nas swoje dokumenty aplikacyjne.

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Stonly Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Starowiślna 13.
 2. Kontakt z Administratorem danych:
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
  związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@stonly.com lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w zakresie wskazanym w art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  Podanie danych zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli
  w dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO („dane wrażliwe”) konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust 2 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  b) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Przekazywanie danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy w oparciu o zawartą umowę lub inny instrument prawny, a także innym podmiotom powiązanym z Stonly (np. spółce matce) w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stonly.
  Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu jego zakończenia. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy, lub do momentu wycofania zgody.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
  a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach
  przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
  b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO),
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
  d) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji
  gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na
  przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 2.
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
  osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
  193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych
  osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
 7. Inne informacje:
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.

Privacy notice on the processing of personal data for job applicants

Thank you for sharing your personal data with us. We appreciate the trust you have in us and we shall take all reasonable measures to protect these data. Below you will find information on how we collect and process your data when you send us your application documents.

In accordance with the General Data Protection Regulation (henceforth ‘GDPR’) we inform you that:

 1. The data Administrator:
  The Administrator of your personal data is Stonly Sp. z o.o. with its registered office in Cracow, ul. Starowiślna 13. 
 2. Contact with the data Administrator:
  In matters relating to the processing of personal data and the exercise of rights related to the processing of data, you can contact us via email at: rodo@stonly.com or in writing at the address of the Administrator's office.
 3. The purposes and legal basis for data processing:
  Your personal data shall be processed for the following purposes:
  a) in order to carry out the recruitment process, to the extent indicated in Article 221 of the Act of June 26, 1974, Labor Code. The legal basis for data processing is the legal obligation of the Administrator as per Article 6(1)(c) GDPR.
  Providing data to the extent that goes beyond the legal provisions shall be treated as consent to the processing of such personal data as per Article 6(1)(a) GDPR. If the documents contain the data referred to in Article 9(1) GDPR ("sensitive data") we shall need your explicit consent to their processing as per Article 9(2)(a) GDPR. This consent may be withdrawn at any time.
  b) in order to carry out future recruitment processes if you give us a separate consent to the processing of personal data in future recruitment processes. The legal basis for the processing of this data is Article 6(1)(a) GDPR.
 4. The transfer of personal data:
  Your personal data shall be transferred exclusively to those processing parties whose cooperation with us is based on a contract or another legal instrument as well as to other entities associated with Stonly (e.g. to the parent company) on the basis of Stonly's legitimate interest.
  Each time your personal data is transferred outside the European Economic Area (EEA) to countries that do not provide the same or adequate level of personal data protection, as provided for in the provisions in force in Poland, we will make sure that it is done on a valid legal basis and with the use of legally required safeguards.
 5. Personal data will be processed for the following periods of time:
  Your personal data collected in the current recruitment process will be kept for the duration of this recruitment process. If you consent to the use of personal data in future recruitment processes, your data will be processed for a period of 24 months or until your consent is withdrawn.
 6. The rights of the persons whose personal data is processed:
  You have the right to:
  a) access your personal data and correct them (rectify) - under the terms provided for in Article 15 and 16 GDPR
  b) request to have your personal data deleted (the so-called ‘right to be forgotten’) - under the terms provided for in Article 17 GDPR
  c) limit the processing of your personal data - under the terms provided for in Article 18 GDPR
  d) withdraw your consent at any time without giving any reason provided that the basis for the processing of personal data is the consent of the person whose personal data is processed. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the data processing which was carried out on the basis of your consent before its withdrawal. The written withdrawal of consent to the processing of personal data may be sent to the addresses indicated in Article 2
  e) lodge a complaint to the supervisory authority responsible for the enforcement of personal data protection law, which is the President of the Office for Personal Data Protection (ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw), if you decide that the Administrator has violated the provisions of the GDPR while processing your personal data.
 7. Other information:
  Providing your personal data within the scope indicated in Article 221 of the Labor Code is necessary to participate in the recruitment procedure. All other data provided by you is purely voluntary.
 8. Personal data shall not be processed for the purpose of automated decision making, nor shall it be profiled.