Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thứ tự

Giả sử: Bệnh nhận đã được thêm và in hóa đơn thành công.

Chọn mục "XẾP THỨ TỰ" từ thanh điều hướng
Powered by Stonly
Báo cáo sự cố ở bước này
Powered by Stonly
Báo cáo sự cố ở bước này