0%

VanPhuc Queue Management

VanPhuc Queue Management
Sign in
Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thứ tự
Giả sử: Bệnh nhận đã được thêm và in hóa đơn thành công.

Chọn mục "XẾP THỨ TỰ" từ thanh điều hướng
Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thứ tự
Give feedback on this Step
Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thứ tự
Give feedback on this Step